کتاب های عربی تهیه و ارسال کتاب های عربی به سراسر کشور 09380275118 داوود خداوردی http://arabicbooks.ir 2020-12-03T09:39:29+01:00 text/html 2019-11-21T18:15:34+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی لیست برخی از کتاب های موجود در انبار کتاب های عربی جهت ارسال پستی http://arabicbooks.ir/post/1 <p dir="RTL" align="center"><span style="font-size: medium; font-family: times new roman,times,serif;">لیست برخی از کتاب های موجود در انبار <a href="http://www.arabicbooks.ir">کتاب های عربی</a> جهت ارسال پستی </span></p> <div align="center"> <table dir="rtl" width="536" height="570" cellspacing="0" cellpadding="0" border="1"> <tbody> <tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><b><font size="2" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">عنوان کتاب</span></font></b></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">مؤلف</span></font></b></p> </td> <td><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><b><font size="2" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">توضیحات</span></font></b></p> </td> </tr> <tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.arabicbooks.blogfa.com/post/2/" target="_blank"> </a><font color="#FF0000">انواع فرهنگ لغت عربی به فارسی یا فارسی به عربی</font></span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">مؤلفان مختلف<br></span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td><font face="Mihan-Nassim">انواع فرهنگ لغت عربی به فارسی یا فارسی به عربی</font></td> </tr> <tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://arabicbooks.ir/post/28" target="_blank" title=""> ترجمه و شرح المجانی الحدیثة</a></span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د. نورسیده ود.ضیغمی</span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">ترجمه فارسی، شرح عربی، نکات مهم گزیده 5 جلد مجانی</span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.arabicbooks.blogfa.com/post/4" target="_blank"> </a><a href="http://arabicbooks.ir/post/12" target="_blank" title="http://arabicbooks.ir/post/12">مجموعه داستان های زیبای دوزبانه عربی- فارسی</a></span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د.ضیغمی و مسلمی<br></span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">داستان های زیبای عربی + ترجمه فارسی دقیق در صفحات روبرو</span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;">&nbsp;<a href="http://arabicbooks.ir/post/8/" target="_blank">الوجیز فی تاریخ الأدب العربی</a></span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د. رضایی </span></font><font size="1" face="Mihan-Nassim"><br><span style="font-size: medium;">ود.ضیغمی</span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">نکات مهم تاریخ ادبیات ارشد و دکتری</span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.arabicbooks.ir/post/9" target="_blank" title=""> دلیل مبادئ العربیة</a> جلد4</span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د. رضایی </span></font><font size="1" face="Mihan-Nassim"><br><span style="font-size: medium;">ود.ضیغمی</span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">حل تمرین کامل مبادئ العربیة </span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://arabicbooks.ir/post/13"> </a><font color="#FF0000"><a href="http://arabicbooks.ir/post/5" target="_blank" title="">مجموعه تست های طبقه بندی شده صرف و نحو عربی</a></font></span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د.ضیغمی و د.کشاورز<br></span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">1200 تست طبقه بندی شده با پاسخ کاملا تشریحی</span></font></p> </td> </tr> <tr><td valign="top" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><font class="text4"><a href="http://arabicbooks.ir/post/22" target="" title="">تدریس فنون اللغة العربیة </a></font></font></b></font></td><td valign="top" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim">باقری </font><font size="1" face="Mihan-Nassim"><br><span style="font-size: medium;">ود.ضیغمی</span></font></td><td valign="top" align="center"><br></td><td valign="top"><font face="Mihan-Nassim">روش تدریس زبان عربی<br></font></td></tr><tr><td valign="top" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4" color="#FF0000"><a href="http://www.arabicbooks.ir/post/32" target="_blank" title="">ترجمه كامل جلد4 المجانی الحدیثة</a></font><br></b></font></td><td valign="top"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د. موسوی </span></font><font size="1" face="Mihan-Nassim"><br><span style="font-size: medium;">ود.ضیغمی</span></font></td><td valign="top" align="center"><br></td><td valign="top"><font face="Mihan-Nassim"><font color="#FF0000">ترجمه كامل + متن جلد 4 </font><br><br></font></td></tr><tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://arabicbooks.ir/page/3?m=139201" target="_blank" title="">ترجمه اشعار المجانی الحدیثة جلد1</a></span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">&nbsp;د. موسوی<br></span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">ترجمه فارسی جلد 1 کامل </span></font></p> </td> </tr> <tr><td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"> ترجمه اشعار المجانی الحدیثة جلد2</span></font></b></font></p> </td><td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د. موسوی<br></span></font></p> </td><td align="center"><br></td><td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">ترجمه فارسی جلد 2 کامل </span></font></p> </td></tr><tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://arabicbooks.ir/post/11/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AC%D9%84%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D9%85-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9" target="_blank"> </a><a href="http://arabicbooks.ir/post/6" target="_blank" title="">المجانی الحدیثة جلد 3</a></span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">&nbsp;د . موسوی<br></span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">&nbsp;ترجمه فارسی جلد 3 کامل </span></font></p> </td> </tr> <tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://arabicbooks.ir/post/7/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C" target="_blank" title=""> </a><a href="http://arabicbooks.ir/post/7" target="_blank" title="http://arabicbooks.ir/post/7">خودآموز لهجه عراقی</a></span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">عبداللهی</span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">آموزش لهجه عراقی</span></font></p> </td> </tr> <tr><td valign="top" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://arabicbooks.ir/post/19" target="_blank" title=""><font class="text4" size="2"><b>المحادثة السهلة </b></font></a></font></td><td valign="top" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim">نادعلی و تقوی</font></td><td valign="top"><br></td><td valign="top"><font class="text4" size="2" face="Mihan-Nassim">(گفتگوی آسان به زبان عربی فصیح) </font></td></tr><tr> <td width="188" align="center"> <p dir="RTL"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;">صدی الحیاة</span></font></b></font></p> </td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د. فکری<br></span></font></p> </td> <td align="center"><br></td> <td> <p dir="RTL" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">آموزش عربی فصیح</span></font></p> </td> </tr><tr><td valign="top" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><a href="http://arabicbooks.ir/post/34" target="_blank" title=""><b>جلوه های ادب و حکمت</b></a></font></td><td valign="top" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim">د. شربتدار<br></font></td><td valign="top" align="center"><br></td><td valign="top"><font face="Mihan-Nassim">شرح لامیة العرب و لامیة العجم<br></font></td></tr><tr><td valign="top" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><font class="text4"><font size="4"><a href="http://www.arabicbooks.ir/post/38" target="_blank" title="">كیف نتعلم اللغات العربیة الدارجة / اللهجة البغدادیة</a></font></font></b></font></td><td valign="top" align="center"><font class="text4" size="1" face="Mihan-Nassim">نوری صادقی<br></font></td><td valign="top" align="center"><br></td><td valign="top" align="center"><font face="Mihan-Nassim">آموزش لهجه عراقی<br></font></td></tr><tr><td valign="top" align="center"><font size="4" face="Mihan-Koodak"><b><a href="http://arabicbooks.ir/post/40" target="_blank" title="">قواعد اللغة الفارسیة المعاصرة</a></b></font></td><td valign="top" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">د. عامری<br></span></font></td><td valign="top" align="center"><br></td><td valign="top" align="center"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">آموزش دستور زبان فارسی به زبان عربی<br></span></font></td></tr><tr><td valign="top" align="center"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4"><span style="font-size: medium;"><a href="http://www.arabicbooks.ir/post/44" target="_blank" title="http://arabicbooks.ir/post/12">مجموعه داستان های زیبای دوزبانه عربی- فارسی</a> 2<br></span></font></b></font></td><td valign="top" align="center"><font size="1" face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">تقوی و د. ضیغمی</span></font><font size="1" face="Mihan-Nassim"><br></font></td><td valign="top" align="center"><br></td><td valign="top"><font face="Mihan-Nassim"><span style="font-size: medium;">داستان های زیبای عربی + ترجمه فارسی دقیق در صفحات روبرو+ تمارین فراوان و نکات ترجمه ای<br></span></font></td></tr><tr><td valign="top"><font size="2"><b><a href="http://www.arabicbooks.ir/post/45" target="_blank" title="">الإنشاء الأول (تعلیم الإنشاء العربی للطلاب الإیرانیین)</a></b></font></td><td valign="top"><font face="Mihan-Nassim">د.ضیغمی، د.عامری ومسلمی</font><br></td><td valign="top"><br></td><td valign="top"><font face="Mihan-Koodak" color="#FF0000">آموزش نگارش عربی به دانشجویان ایرانی</font><br></td></tr> </tbody> </table> </div> <p dir="rtl" align="center"><font size="5"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>شماره تماس: 09192923053&nbsp; - <span style="color: #0000ff;">36170787</span> (021)</strong></span></font></p> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>امکان تهیه و ارسال <span style="text-decoration: underline;"> سایر کتاب های درخواستی (دانشگاهی و غیر دانشگاهی)</span> به آدرس متقاضی نیز با هماهنگی قبلی از طریق شماره تلفن 09192923053 &nbsp;یا 36170787 (داوود خداوردی) و سایت <a href="http://www.arabicbooks.ir/" target="_blank"> کتاب های عربی</a> وجود دارد.</strong></span></p> <hr> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>جهت ارسال پستی کتاب ها&nbsp; به آدرس متقاضی </strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">1- مبلغ پشت جلد کتاب ها + هزینه پستی&nbsp; را به</span></p> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">شماره حساب : <b>3704562534</b></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره کارت (جهت کارت به کارت نمودن): <b>5859831046896576&nbsp;</b></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره شبا (جهت واریز بین بانکی) : <b>IR410180000000003704562534</b></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>نزد</strong><strong>بانک تجارت </strong> <strong>به نام </strong><strong>آقای<font color="#333399"> داوود خداوردی</font></strong><strong> واریز نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>2- آدرس دقیق پستی + کدپستی گیرنده را به همراه شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی به شماره تلفن 361<span style="color: #ff0000;">707</span>87 (021) اعلام نموده یا به شماره </strong><font color="#6600CC"><strong>09380275118 </strong></font><strong>یا </strong><strong><font color="#FF0000">09192923053 </font>(خداوردی) </strong><strong>پیامک نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">3- کتاب ها ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از واریز مبلغ کتاب به آدرس شما ارسال می گردد.</span></p> <p align="center"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">&nbsp;<a href="http://arabicbooks.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/arabicbooks1.jpg" alt="" vspace="5" hspace="5" border="0" align="bottom"></a></span></p> <p align="right"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> text/html 2017-08-24T23:05:53+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب «الإنشاء الأول» تعلیم الإنشاء العربی للطلاب الإیرانیین (1) http://arabicbooks.ir/post/45 <font face="Mihan-Iransans"><br>کتاب «الإنشاء الأول» تعلیم الإنشاء العربی للطلاب الإیرانیین (1) اثر دکتر علی ضیغمی، دكتر شاكر عامری و محمود مسلمی از سوی انتشارات دانشگاه سمنان منتشر شد.<br><br></font><ul><li><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;قیمت پشت جلد: 9 هزار تومان</font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;منبع اصلی درس نگارش (1) دانشجویان رشته زبان و ادبیات عربی ومنبعی مفید برای یادگیری مهارت های زبانی عربی به ویژه مهارت «نوشتن»</font><font face="Mihan-Iransans"><b>&nbsp;از جمله ویژگی های کتاب الإنشاء الأول: </b></font></li></ul><font face="Mihan-Iransans"><br>1 - تألیف بر اساس ملاحظات خاص دانشجویان ایرانی در آموزش نگارش عربی.<br>2 -متون و نمونه های تألیفی در زمینه های پرکاربرد برای نگارش عربی.<br>3 - 16 درس بر اساس جلسات درسی هر ترم<br>4- تمارین فراوان و دسته بندی شده در هر درس.<br>5 - نکات کاربردی در یادگیری نگارش صحیح عربی و بیان اختلافات موجود در نوشتن عربی و فارسی<br>6- اصطلاحات و اسلوب های زیبا و کاربردی عربی.<br></font><ul><li><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;این&nbsp; کتاب&nbsp; قابل&nbsp; استفاده&nbsp; کلیه علاقه مندان&nbsp; به&nbsp; یادگیری&nbsp; زبان عربی است. </font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;جهت ثبت درخواست و اطلاع از چگونگی ارسال کتاب به آدرس متقاضی لطفا تلفنی تماس بگیرید یا از طریق تلگرام به شماره های</font></li></ul><font face="Mihan-Iransans">09192923053<br>09380275118<br>پیام بفرستید.<br></font><ul><li><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;تهیه و ارسال پستی کتب عربی به سراسر کشور در کمترین زمان ممکن&nbsp; با هزینه پستی بسیار اندک</font></li></ul><font face="Mihan-Iransans">(منابع کنکور، کارشناسی ارشد، دکتری، فرهنگ لغت ها، کتب معرفی شده توسط اساتید و...)<br><a href="http://www.arabicbooks.ir/" target="" title="">www.arabicbooks.ir</a><br>09380275118<br>09192923053<br>02136170787<br>https://telegram.me/arabicbookss<br></font><div align="center"> <p style="text-align: center;"> <span style="font-size:18px;"><span style="font-family: roya;"><img alt="" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/4_40181.jpg" style="margin: 5px;" width="651" height="430"></span></span></p><br></div> text/html 2016-12-09T09:20:55+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب «مجموعه داستان های زیبای دو زبانه 2 » با استخراج نکات ترجمه هر متن و تمارین http://arabicbooks.ir/post/44 <div align="justify"><font size="4"><font face="Mihan-Iransans">خرید پستی کتاب «مجموعه داستان های زیبای دو زبانه عربی - فارسی&nbsp; 2&nbsp; سید علی رضا تقوی و دکتر علی ضیغمی</font><br>قیمت پشت جلد: 10 هزار تومان<br><br><br><b><span style="background-color: rgb(255, 255, 102);">از جمله ویژگی های کتاب مجموعه داستان های زیبای دو زبانه عربی -&nbsp; فارسی (2):</span></b><br><br>1 - متن عربی حرکت گذاری شده كامل.<br>2 - ترجمه فارسی دقیق و روان در صفحات مقابل متن عربی با شماره گذاری پاراگراف ها جهت تطبیق ترجمه ها .<br>3 - نکات کاربردی ترجمه مستخرج از هر داستان .<br>-4 تمارین فراوان و دسته بندی شده پس از هر داستان.<br>5 - تصاویر زیبا و جذاب در درون متن داستان ها .<br>-6 اصطلاحات و اسلوب های زیبا و کاربردی عربی.<br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/dastanhayedozabaneh.jpg" alt="" align="middle" hspace="5" height="460" width="662" vspace="5" border="0"></div><font size="4">&nbsp; این&nbsp; کتاب&nbsp; قابل&nbsp; استفاده&nbsp; کلیه علاقه مندان&nbsp; به&nbsp; یادگیری&nbsp; زبان قرآن، ترجمه عربی به فارسی و بالعکس، داستان های دو زبان عربی و فارسی است؛ و دانشجویان عزیز رشته های زبان و ادبیات عربی، مترجمی عربی، زبان و ادبیات فارسی،&nbsp; فقه و حقوق و کلیة گرایش های الهیات در دروس ترجمه عربی به فارسی ،&nbsp; ترجمه فارسی به عربی،&nbsp; فن ترجمه،&nbsp; متون نثر عربی معاصر، نگارش و مکالمه عربی&nbsp; می توانند از آن استفاده نمایند. </font><br></div><br><hr><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4" size="4"><font class="text4"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>جهت ارسال پستی کتاب&nbsp; به آدرس متقاضی </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">1- مبلغ پشت جلد کتاب&nbsp; + هزینه پستی (فقط 7 هزار تومان برای هر تعداد کتاب) را به</span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">شماره حساب : <b>3704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">یا شماره کارت (جهت کارت به کارت نمودن): </span><span style="font-size: medium;"><b>5859831046896576 <br></b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">یا شماره شبا (جهت واریز بین بانکی) : <b>IR410180000000003704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>نزد</strong><strong> بانک تجارت </strong> <strong>به نام </strong><strong>آقای<font color="#333399"> داوود خداوردی</font></strong><strong> واریز نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>2- آدرس دقیق پستی + کدپستی گیرنده را به همراه شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی به شماره تلفن 361<span style="color: #ff0000;">707</span>87 (021) اعلام نموده یا به شماره </strong><font color="#6600CC"><strong>09380275118 </strong></font><strong>یا </strong><strong><font color="#FF0000">09192923053 </font>(خداوردی) </strong><strong>پیامک نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">3- کتاب ها ‌إن شاء الله ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از واریز مبلغ کتاب به آدرس شما ارسال می گردد.</span></p></font></font></font></font><br> text/html 2016-11-10T15:25:08+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب « فرهنگ اصطلاحات معاصر» عربی - فارسی و فارسی - عربی فرهاد رجبی نوش آبادی http://arabicbooks.ir/post/43 <div align="justify"><font size="4" face="Mihan-Iransans">خرید پستی کتاب « فرهنگ اصطلاحات معاصر» عربی - فارسی و فارسی - عربی <br>(مشتمل بر هزاران واژگان سیاسی، نظامی، اقتصادی، پزشکی ، ورزشی و صدها ضرب المثل مشهور فارسی و عربی)<br>تألیف: فرهاد رجبی نوش آبادی (عضو هیأت علمی دانشگاه اراک)<br>قیمت پشت جلد: 18 هزار تومان<br></font><div align="center"><img src="http://www.adinehbook.com/images-1/images/products/9645181459._SS,240_.jpg?pid=9645181459" alt="" width="280" vspace="5" border="0" align="absmiddle" hspace="5" height="280"></div><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4" size="4"><font class="text4"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>جهت ارسال پستی کتاب&nbsp; به آدرس متقاضی </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">1- مبلغ پشت جلد کتاب&nbsp; + هزینه پستی (فقط 7 هزار تومان برای هر تعداد کتاب) را به</span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">شماره حساب : <b>3704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">یا شماره کارت (جهت کارت به کارت نمودن): </span><span style="font-size: medium;"><b>5859831046896576 <br></b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">یا شماره شبا (جهت واریز بین بانکی) : <b>IR410180000000003704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>نزد</strong><strong> بانک تجارت </strong> <strong>به نام </strong><strong>آقای<font color="#333399"> داوود خداوردی</font></strong><strong> واریز نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>2- آدرس دقیق پستی + کدپستی گیرنده را به همراه شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی به شماره تلفن 361<span style="color: #ff0000;">707</span>87 (021) اعلام نموده یا به شماره </strong><font color="#6600CC"><strong>09380275118 </strong></font><strong>یا </strong><strong><font color="#FF0000">09192923053 </font>(خداوردی) </strong><strong>پیامک نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">3- کتاب ها ‌إن شاء الله ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از واریز مبلغ کتاب به آدرس شما ارسال می گردد.</span></p></font></font></font></font></div><font size="4" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2016-11-04T14:14:44+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی چاپ دوم کتاب « فرهنگ تعابیر متداول» با تجدید نظر و اضافات http://arabicbooks.ir/post/42 <font face="Mihan-Iransans"><font size="4">&nbsp;كتابی بسیار خوب جهت یادگیرى اصطلاحات و عبارات فارسى و معادل عربی آن<br></font></font><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="4">&nbsp;<b>تألیف: دكتر علی نجفی ایوكی ودكتر سید رضا میرأحمدی</b></font></font></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Iransans"><font size="4">&nbsp;<b>قیمت پشت جلد: 22000 تومان</b></font></font></li></ul><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/mirahmadi.jpg" alt="" width="681" vspace="5" border="0" align="absmiddle" hspace="5" height="475"></div><font face="Mihan-Iransans"><font class="text4" size="4"><font class="text4"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>جهت ارسال پستی کتاب&nbsp; به آدرس متقاضی </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">1- مبلغ پشت جلد کتاب&nbsp; + هزینه پستی&nbsp; را به</span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">شماره حساب : <b>3704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">یا شماره کارت (جهت کارت به کارت نمودن): </span><span style="font-size: medium;"><b>5859831046896576 <br></b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">یا شماره شبا (جهت واریز بین بانکی) : <b>IR410180000000003704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>نزد</strong><strong> بانک تجارت </strong> <strong>به نام </strong><strong>آقای<font color="#333399"> داوود خداوردی</font></strong><strong> واریز نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;"><strong>2- آدرس دقیق پستی + کدپستی گیرنده را به همراه شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی به شماره تلفن 361<span style="color: #ff0000;">707</span>87 (021) اعلام نموده یا به شماره </strong><font color="#6600CC"><strong>09380275118 </strong></font><strong>یا </strong><strong><font color="#FF0000">09192923053 </font>(خداوردی) </strong><strong>پیامک نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-size: medium;">3- کتاب ها ‌إن شاء الله ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از واریز مبلغ کتاب به آدرس شما ارسال می گردد.</span></p></font></font></font><font face="Mihan-Iransans"><br> </font> text/html 2016-10-13T02:24:22+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی برخی کتاب های عربی http://arabicbooks.ir/post/41 <font size="5" face="times new roman,times,serif">لیست برخی از كتاب های عربی قابل ارسال توسط مركز تهیه و ارسال کتاب های عربی<br>1- الإسلام بین الشرق والغرب - علی عزت بیجوفیتش<br>2- قاموس الحدیث (إنكلیزی - عربی) - ادوانس<br>3- البلاغة الواضحة - علی الجارم<br>4- تفسیر فاتحة الكتاب - العلامة الأمینی<br>5- جامع الدروس العربیة - مصطفى الغلایینی<br>6- جواهر البلاغة - أحمد الهاشمی<br>7- شرح الرضی على الكافیة 1-4 - الأسترآبادی<br>8- شرح گنجینة الأسرار - خداوردی<br>9- شرح شذور الذهب - ابن هشام الأنصاری<br>10- شرح عیون الحكمة - ابن سینا<br>11- شرح المعلقات السبع - الإمام الزوزنی<br>12- الكنى والألقاب 1-3 - عباس القمی<br>13- مبانی عرفان در حدیث وقرآن - عزت الله دهقان<br>14- مجموعه آموزش زبان عربی - دكتر یاسین صلواتی<br>15- معجم إعراب ألفاظ القرآن - محمد سید الطنطاوی<br>16- المعجم المفهرس - محمد فؤاد عبدالباقی<br>17- المعجم الوسیط - إبراهیم مصطفى<br>18- مغنی اللبیب - ابن هشام الأنصاری<br>19- المنتخب من أدب العرب - أحمد ضیف<br>20- المورد إنكلیزی - عربی - منیر البلعلبكی<br>21- إعراب القرآن الكریم 1-9 - محی الدین الدرویش<br>22- تاریخ الأدب العربی - شوقی ضیف<br>23- ترجمه المنجد<br>24- شرح قطر الندى - ابن هشام الأنصاری<br>25- طب الأئمة - ابن بسطام النیسابوریان<br>26- طب الإمام الرضا علیه السلام - محسن عقیل<br>27- فی ظلال نهج البلاغة 1-5 - محمد جواد مغنیه<br>28- قصص الأنبیاء - سید نعمة الله الجزائری<br>29- قصص العلماء - محمد بن سلیمان التنكابنی<br>30- المجانی الحدیثة - الأب شیخو<br>31- مفردات ألفاظ القرآن - راغب الإصفهانی<br>32- مقتل الإمام الحسین علیه السلام - الشیخ عبدالزهراء الكعبی<br>33- المنجد - لویس معلوف<br>34- شرح ابن عقیل 1-2 - ابن عقیل<br>35- موسوعة النحو والصرف والإعراب - امیل بدیع یعقوب<br>و...<br></font><br><div align="center"><font size="4"><font class="text4"><font face="Mihan-Nassim"><font color="#000099">جهت ثبت درخواست و اطلاع از چگونگی ارسال کتاب ها به آدرس متقاضی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:</font></font></font></font><br></div><font size="4"><font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold"><b>09192923053</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><b>09380275118</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><b>02136170787</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;(داوود خداوردی)<br>سایت:<br><font color="#000099"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://www.arabicbooks.ir/" target="" title="">www.arabicbooks.ir</a></font></b></font><br></font></div></font></font><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><font size="4"> </font><font size="4"><br></font><div align="center"><a href="http://arabicbooks.ir/post/1" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/arabicbooks1.jpg" alt="" width="656" vspace="5" border="0" align="bottom" hspace="5" height="164"></a></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">كانال تلگرامی:&nbsp;<a href="https://telegram.me/arabicbookss" target="_blank" title="">https://telegram.me/arabicbookss</a></font></b></font><font size="4"> </font></div> <br><br><font class="text4"><font class="text4" size="4"><font class="text4"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>جهت ارسال پستی کتاب ها&nbsp; به آدرس متقاضی </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">1- مبلغ پشت جلد کتاب&nbsp; + هزینه پستی&nbsp; را به</span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">شماره حساب : <b>3704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره کارت (جهت کارت به کارت نمودن): </span><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><b>5859831046896576 <br></b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره شبا (جهت واریز بین بانکی) : <b>IR410180000000003704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>نزد</strong><strong> بانک تجارت </strong> <strong>به نام </strong><strong>آقای<font color="#333399"> داوود خداوردی</font></strong><strong> واریز نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>2- آدرس دقیق پستی + کدپستی گیرنده را به همراه شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی به شماره تلفن 361<span style="color: #ff0000;">707</span>87 (021) اعلام نموده یا به شماره </strong><font color="#6600CC"><strong>09380275118 </strong></font><strong>یا </strong><strong><font color="#FF0000">09192923053 </font>(خداوردی) </strong><strong>پیامک نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">3- کتاب ها ‌إن شاء الله ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از واریز مبلغ کتاب به آدرس شما ارسال می گردد.</span></p></font></font></font> text/html 2016-10-02T22:18:57+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب « قواعد اللغة الفارسیة المعاصرة» تعریب دکتر شاکر عامری http://arabicbooks.ir/post/40 <font size="4" face="Mihan-IransansBold">قواعد اللغة الفارسیة المعاصرة<br>كتابی مناسب جهت آموزش زبان فارسى به عرب زبانان<br>تعریب دكتر شاكر عامری، انتشارات دانشگاه سمنان<br>قیمت پشت جلد: 19000 تومان<br></font><div align="center"><img src="http://press.semnan.ac.ir/includes/tm.aspx?s=gavahed_11934.jpg%7C1110100%212001%21320%21400%2170%21150%21press.semnan.ac.ir%21000000%215%2113%21ffffff%2114%21logosample.gif%214%2113&amp;m=3257933fb671ac2c381" border="0"><br><font class="text4" size="4"><font class="text4"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>جهت ارسال پستی کتاب&nbsp; به آدرس متقاضی </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">1- مبلغ پشت جلد کتاب&nbsp; + هزینه پستی&nbsp; را به</span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">شماره حساب : <b>3704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره کارت (جهت کارت به کارت نمودن): </span><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><b>5859831046896576 <br></b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره شبا (جهت واریز بین بانکی) : <b>IR410180000000003704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>نزد</strong><strong> بانک تجارت </strong> <strong>به نام </strong><strong>آقای<font color="#333399"> داوود خداوردی</font></strong><strong> واریز نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>2- آدرس دقیق پستی + کدپستی گیرنده را به همراه شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی به شماره تلفن 361<span style="color: #ff0000;">707</span>87 (021) اعلام نموده یا به شماره </strong><font color="#6600CC"><strong>09380275118 </strong></font><strong>یا </strong><strong><font color="#FF0000">09192923053 </font>(خداوردی) </strong><strong>پیامک نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">3- کتاب ها ‌إن شاء الله ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از واریز مبلغ کتاب به آدرس شما ارسال می گردد.</span></p></font></font><br></div> text/html 2016-08-29T08:08:46+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی قابل توجه علاقه مندان به یادگیری لهجه عراقی قبل از اربعین حسینی (علیه السلام) http://arabicbooks.ir/post/39 <font face="Mihan-Koodak" size="4"> &nbsp;قابل توجه عزیزانی که قصد یادگیری لهجه عراقی را برای&nbsp; سفر به عتبات عالیات و مراسم اربعین حسینی (علیه السلام) را دارند.<br>3 کتاب متفاوت و مکمل یکدیگر برای یادگیری لهجه عراقی با امکان ارسال پستی در سریعترین زمان<br>1- « همراه شما در عراق تألیف دکتر شاکر عامری و دکتر علی ضیغمی » قیمت پشت جلد: 14 هزار تومان<br>&nbsp;2- « خودآموز لهجه عراقی» تألیف&nbsp; مهدی عبداللهی، قیمت پشت جلد: 8 هزار تومان<br>&nbsp;3- « کیف نتعلم لهجة الدراجة العراقیة البغدادیة» تألیف&nbsp; سیده زینب نوری صادقی‌‌‌‌، قیمت پشت جلد: 17 هزار تومان<br><br></font><ul><li><font face="Mihan-Koodak" size="4">جهت ثبت درخواست و اطلاع از چگونگی ارسال کتاب به آدرس متقاضی لطفا تلفنی تماس بگیرید یا از طریق تلگرام به شماره های</font><font face="Mihan-Koodak" size="4">09192923053&nbsp; یا</font><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp; 09380275118</font><font face="Mihan-Koodak" size="4">پیام بفرستید.</font><br></li></ul><ul><li><font face="Mihan-Koodak" size="4">&nbsp;تهیه و ارسال پستی کلیه کتب عربی به سراسر کشور در کمترین زمان ممکن&nbsp; با هزینه پستی بسیار اندک</font></li></ul><font face="Mihan-Koodak" size="4">(منابع کنکور، کارشناسی ارشد، دکتری، فرهنگ لغت ها، کتب معرفی شده توسط اساتید و...) <br><a href="www.arabicbooks.ir" target="" title="">www.arabicbooks.ir</a><br>09380275118<br>09192923053<br>02136170787<br><a href="https://telegram.me/arabicbookss" target="_blank" title="">https://telegram.me/arabicbookss</a></font><br><br><div align="center"><img src="http://www.arabic.semnan.ac.ir/includes/tm.aspx?s=%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87_%D8%B4%D9%85%D8%A7_%D8%AF%D8%B1_%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82_18718.jpg%7C1110100%211201%21380%21320%2170%21150%21%20www.arabic.semnan.ac.ir%21000000%215%2112%21ffffff%2114%21logosample.gif%214%2113&amp;m=c742c2e3857378f1619" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="5" vspace="5"></div><br><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/noori.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="527" hspace="5" vspace="5" width="380"><br><br><img src="http://bayanbox.ir/view/4987941798153542100/IMG-20160607-11323300000000000000.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" height="548" hspace="5" vspace="5" width="375"><br></div> text/html 2016-08-02T12:06:41+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب « كیف نتعلم اللغات العربیة الدارجة / اللهجة البغدادیة» تألیف سیده زینب نوری صادقی http://arabicbooks.ir/post/38 <div align="justify"><font face="Mihan-Iransans" size="4"> قابل توجه دوستداران زبان عربی / لهجه عراقی<br>كتابی دیگر در زمینه آموزش لهجه عراقی تحت عنوان "كیف نتعلم اللغات العربیة الدارجة / اللهجة البغدادیة" تألیف خانم سیده زینب نوری صادقی به چاپ رسید.<br>✅ این كتاب شامل سه بخش اصلی است كه بخش اول حاوی گفتگوهای روزمره ولغات، به همراه آموزش نكات كلیدی دستوری و بخش دوم داستان های آموزنده به همراه آموزش أسلوبها و بخش سوم پرسش و پاسخ های متعدد در رابطه با هر موضوعی من جمله أربعین حسینی (ع) می باشد و ضرب المثال های متداول هم وارد شده است.<br><b>قیمت پشت جلد کتاب: ۱۷ هزار تومان</b><br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/noori.jpg" alt="" align="middle" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><font class="text4"><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>جهت ارسال پستی کتاب&nbsp; به آدرس متقاضی </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">1- مبلغ پشت جلد کتاب&nbsp; + هزینه پستی&nbsp; را به</span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">شماره حساب : <b>3704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره کارت (جهت کارت به کارت نمودن): </span><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><b>5859831046896576 <br></b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره شبا (جهت واریز بین بانکی) : <b>IR410180000000003704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>نزد</strong><strong>بانک تجارت </strong> <strong>به نام </strong><strong>آقای<font color="#333399"> داوود خداوردی</font></strong><strong> واریز نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>2- آدرس دقیق پستی + کدپستی گیرنده را به همراه شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی به شماره تلفن 361<span style="color: #ff0000;">707</span>87 (021) اعلام نموده یا به شماره </strong><font color="#6600CC"><strong>09380275118 </strong></font><strong>یا </strong><strong><font color="#FF0000">09192923053 </font>(خداوردی) </strong><strong>پیامک نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">3- کتاب ها ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از واریز مبلغ کتاب به آدرس شما ارسال می گردد.</span></p> <p align="center"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">&nbsp;<a href="http://arabicbooks.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/arabicbooks1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="5" vspace="5"></a></span></p></font><br></div></div> text/html 2016-08-02T11:57:16+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب « كیف نتعلم اللغات العربیة الدارجة / اللهجة البغدادیة» تألیف سیده زینب نوری صادقی http://arabicbooks.ir/post/37 <div align="justify"><br><font face="Mihan-Iransans" size="4">⚡️⚡️⚡️ text/html 2016-07-12T23:52:02+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب « خودآموز لهجه شامی » مهدی عبداللهی http://arabicbooks.ir/post/36 <font size="3"> <font class="text4"><font face="Mihan-Iransans">خرید پستی کتاب « خودآموز لهجه شامی » <br></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/shami.jpg" alt="" align="absmiddle" border="0" hspace="5" vspace="5"><br></div><font face="Mihan-Iransans">&nbsp;مجموعه ای مختصر و مفید در زمینه آموزش لهجه شامی<br><b>&nbsp;قیمت پشت جلد كتاب 10 هزار تومان</b><br>&nbsp;جهت ثبت درخواست و اطلاع از چگونگی ارسال کتاب به آدرس متقاضی لطفا تلفنی تماس بگیرید یا از طریق تلگرام پیام بفرستید<br>09192923053<br></font></font></font><font size="3"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans"><font size="3"><font class="text4"><font face="Mihan-Iransans">09380275118<br></font></font></font>02136170787<br>https://telegram.me/arabicbookss<br></font></font></font><font size="3"> </font> text/html 2016-05-27T07:21:27+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب كیف تكتب بحثا أو رسالة أحمد شلبی http://arabicbooks.ir/post/35 <font class="text4"><font face="Mihan-Iransans" size="4">خرید پستی کتاب "كیف تكتب بحثا أو رسالة" أحمد شلبی<br>تألیف: دکتر احمد شلبی<br></font></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/shalbi.jpg" alt="" align="middle" border="0" hspace="0" vspace="0"></div><font class="text4"><br><font class="text4"><div align="center"><font size="4"><font class="text4"><font face="Mihan-Nassim"><font color="#000099">جهت ثبت درخواست و اطلاع از چگونگی ارسال کتاب ها به آدرس متقاضی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:</font></font></font></font><br></div><font size="4"><font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold"><b>09192923053</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><b>09380275118</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><b>02136170787</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;(داوود خداوردی)</font></div></font></font></font></font> text/html 2016-03-03T14:13:01+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی خرید پستی کتاب جلوه های ادب و حکمت (پژوهش، نقد و تحلیل لامیة‌العرب شنفری و لامیة العجم طغرایی) http://arabicbooks.ir/post/34 <font face="Mihan-Iransans" size="4">خرید پستی کتاب جلوه های ادب و حکمت (پژوهش، نقد و تحلیل لامیة‌العرب شنفری و لامیة العجم طغرایی)<br>تألیف: دکتر حسن علی شربتدار<br><font color="#FF0000">قیمت پشت جلد: 9000 </font><font color="#FF0000">تومان</font><br></font><br><font class="text4"><div align="center"><font size="4"><font class="text4"><font face="Mihan-Nassim"><font color="#000099">جهت ثبت درخواست و اطلاع از چگونگی ارسال کتاب ها به آدرس متقاضی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:</font></font></font></font><br></div><font size="4"><font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold"><b>09192923053</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><b>09380275118</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><b>02136170787</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;(داوود خداوردی)<br></font></div></font></font></font><div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/sharbatdar.jpg" alt="" align="middle" height="791" hspace="5" border="0" vspace="5" width="594"><br><br><p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>جهت ارسال پستی کتاب&nbsp; به آدرس متقاضی </strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">1- مبلغ پشت جلد کتاب&nbsp; + هزینه پستی&nbsp; را به</span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">شماره حساب : <b>3704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره کارت (جهت کارت به کارت نمودن): <b>6273531010229582</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">یا شماره شبا (جهت واریز بین بانکی) : <b>IR410180000000003704562534</b></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>نزد</strong><strong>بانک تجارت </strong> <strong>به نام </strong><strong>آقای<font color="#333399"> داوود خداوردی</font></strong><strong> واریز نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;"><strong>2- آدرس دقیق پستی + کدپستی گیرنده را به همراه شماره پیگیری یا شماره فیش واریزی به شماره تلفن 361<span style="color: #ff0000;">707</span>87 (021) اعلام نموده یا به شماره </strong><font color="#6600CC"><strong>09380275118 </strong></font><strong>یا </strong><strong><font color="#FF0000">09192923053 </font>(خداوردی) </strong><strong>پیامک نمایید.</strong></span></p> <p dir="rtl" align="justify"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">3- کتاب ها ظرف مدت حداکثر یک هفته پس از واریز مبلغ کتاب به آدرس شما ارسال می گردد.</span></p> <p align="center"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">&nbsp;<a href="http://arabicbooks.ir/" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/arabicbooks1.jpg" alt="" align="bottom" hspace="5" border="0" vspace="5"></a></span></p> <p align="right"><span style="font-family: times new roman,times,serif; font-size: medium;">&nbsp;</span></p> <br><br></div> text/html 2015-12-31T16:27:57+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی تهیه و ارسال پستی کلیه کتب عربی به سراسر کشور در کمترین زمان http://arabicbooks.ir/post/18 <div align="center"><font size="4"><font face="times new roman,times,serif"><br>تهیه و ارسال پستی کلیه کتب عربی به سراسر کشور در کمترین زمان ممکن</font></font> <br><b><font size="3" face="Mihan-Nassim">(منابع کنکور، کارشناسی ارشد، دکتری، فرهنگ لغت ها، کتب معرفی شده توسط اساتید و...)</font></b><br><br></div><div align="center"><font size="4"><font class="text4"><font face="Mihan-Nassim"><font color="#000099">جهت ثبت درخواست و اطلاع از چگونگی ارسال کتاب ها به آدرس متقاضی با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید:</font></font></font></font><br></div><font size="4"><font class="text4"><div align="center"><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;<font face="Mihan-IransansBold"><b>09192923053</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><b>09380275118</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim"><font face="Mihan-IransansBold"><b>02136170787</b></font></font><br><font face="Mihan-Nassim">&nbsp;(داوود خداوردی)<br>سایت:<br><font color="#000099"><b><font size="5" face="times new roman,times,serif"><a href="http://www.arabicbooks.ir/" target="" title="">www.arabicbooks.ir</a></font></b></font><br></font></div></font></font><font size="4" face="times new roman,times,serif"> </font><font size="4"> </font><font size="4"><br></font><div align="center"><a href="http://arabicbooks.ir/post/1" target="_blank" title=""><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/545/1633780/arabicbooks1.jpg" alt="" align="bottom" border="0" height="164" hspace="5" vspace="5" width="656"></a></div><div align="center"><font face="verdana,arial,helvetica,sans-serif"><b><font size="4">كانال تلگرامی:&nbsp;<a href="https://telegram.me/arabicbookss" target="_blank" title="">https://telegram.me/arabicbookss</a></font></b></font><font size="4"> </font></div> text/html 2015-12-26T15:55:29+01:00 arabicbooks.ir داوود خداوردی گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان شروع به کار نمود http://arabicbooks.ir/post/33 <span style="FONT-FAMILY: arial,helvetica,sans-serif"><span style="FONT-SIZE: 18px"><span style="COLOR: rgb(0,0,0)"><p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 18px;">گروه مترجمان عربی دانشگاه سمنان (<a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank">Tarjomah</a>) متشکل از اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی این دانشگاه فعالیت خود در زمینه انواع ترجمه شفاهی، هم زمان، مکتوب، تخصصی و ... جهت ترجمه انواع متون، سایت، بروشور و... از زبان فارسی به عربی&nbsp; و بالعکس شروع نمود.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 18px;">این گروه آماده قرارداد با شرکت ها و سازمان های مختلف جهت ترجمه سایت ها، بروشورها، کتابچه ها، کاتالوگ معرفی محصولات و ... به زبان عربی با کیفیت بسیار بالا در سریعترین زمان ممکن و با قیمت توافقی است.</span></span></p> <p style="text-align: justify;"> <span style="font-family:times new roman,times,serif;"><span style="font-size: 18px;">علاقه مندان جهت اطلاع بیشتر به سایت رسمی این گروه به نشانی <a href="http://www.tarjomah.ir/" target="_blank">www.tarjomah.ir</a> مراجعه نمایند یا از طریق ایمیل tarjomah@gmil.com یا پیام رسان تلگرام از طریق شماره <strong>09211781838 </strong>(<a href="https://telegram.me/tarjomahsemnan" target="_blank">https://telegram.me/tarjomahsemnan</a>) با این گروه در ارتباط باشند.</span></span></p> </span></span></span> <div> <p style="TEXT-ALIGN: center">&nbsp; <br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://tarjomah.ir" target="_blank"><img style="margin: 5px;" src="http://zeighami.semnan.ac.ir/uploads/tarjomah2_29353.jpg" alt="" height="399" width="337"></a></p></div>